משלוחים חינם ברכישה מעל 500 ש״ח!

תקנון

• אתר www.dviroil.com (“האתר\ מתחם הפעילות”) המופעל ע”י חברת אדמות תנכיות בע”מ (“החברה”) ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת שמן דביר (“המוצר”).
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה ו\או בין כל גורם המורשה לפעול מטעמה .

מתחם הפעילות מופעל על ידי החברה ומנוהל על ידי כל גורם מורשה מטעמה ובכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהל האתר בעמוד צור קשר, במייל info.dviroil@gmail.com או לנייד: 0528908303

התקנון מגדיר את כלל הזכויות ו/או החובות החלות על משתמש באתר לרבות בגין שימוש במוצר\ים המוצעים במסגרתו ו\או שרק יצעו בהתאם לשיקול דעתה של החברה בכל עת בעתיד ו\או בשירותים ככל שיוצעו באם יוצעו במסגרתו, אם בתמורה ו\או חינמיים , כולל ומבלי למעט בגין השירותים ו\או המוצרים המקונים המוצעים ו\או רשק יוצעו בכל עת בעתיד , לרבות ומבלי להגביל ללקוחות מוסדיים ו\או פרטיים והנך מחויב/ת לנהוג בהתאם לתוכנם . (להלן: “השירותים” “המוצרים“)

תקנון זה ממזג ומכיל בתוכו את מלוא החיובים, ההסכמות והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג באתר ו\או בכל מוצר ו\או שירות המוצע ו\או אשר יוצע במסגרתו בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום (ככל שיידרש) , כפי שיפורט בתקנון זה, בעוד החברה ו\א כל גורם המורשה לפעול מטעמה שומרת על זכותה, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל , החברה שומרת על זכותה לעדכן את סל המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

כל שימוש במתחם הפעילות , באשר יהיה טיבו וסוגו, מעיד על מתן הסכמה להוראות הקבועות בתקנון זה יחולו ועל אישורך והצהרתך כי כל הוראות ו\או הסכמות המפורטות בו יקוימו ו\או יחויבו אותך. מתוקף ההצהרה כאמור, הנך מוותר/ת ויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד החברה ו\או כל גורם המורשה על פי ו\או הסכם לפעול בשם החברה ו\או נגד מנהליה ו\או כל גורם מטעמם לרבות סוכניהם, שלוחיהם מנהליהם וכיו”ב בגין כל עניין הקשור לשימושך במתחם הפעלות ו/או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו למעט דרישה ו/או תביעה הקשורה להפרה מצד החברה בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

 

כל הכללים המפורטים בתקנון זה יחולו בהתאם, גם על הפעילות המתבצעת במסגרת קבוצת הפייסבוק של החברה (הקיימת ו\או אשר תיווסד בעתיד ) במסגרתה פועלת ו\או תפעל קהילה המעודדת ומאפשרת בין היתר העברת מידע בין כלל חבריה באמצעות העברת תכנים איש לרעהו בנושא של מוצרי החברה ו\או סגולותיו של מרכיבי המוצר\ים שפותחו על ידי החברה ו\או בידי כל גורם המורשה לפעול מטעמה, המוצעות במסגרת המוצרים ו\או השירותים על ידי החברה (להלן בהתאמה: “קבוצת הפייסבוק” “הקהילה”)

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחס כמובן גם לקהל הנשי.

 

הסכמה לתנאי התקנון

מוסכם כי השימוש במתחם הפעילות ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג על ידך במסגרתו, לרבות ומבלי למעט פעולת גלישה בלבד, רישומך באתר כמשתמש רשום לו תוקנה סיסמא (באם תידרש בכל עת בעתיד )והן כל פעולה נוספת הקשורה לשימוש באתר ו/או למוצר\ים ו\או לשירותים המוצעים בו, כעת ו\או בכל עצ בעתיד מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת לחברה לנהוג על פי תנאיו של תקנון זה וכל האמור בו יחייב אותך באופן סופי ומוחלט ומכאן נגזרת החשיבות הרבה לקוראם בעיון רב בטרם עשיית כל פעולה באתר.

ההסכמה הנ”ל, הניתנת על ידך לתנאיו של תקנון זה הינה סופית מוחלטת ובלתי חוזרת וניתנת אף כהסכמת מכללא לכלל ההוראות של תקנון זה ו/או תנאים נוספים שיתווספו על ידי החברה בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

 

 • הנך מאשר/ת כי הנך בגיל 18 ומעלה והנך בעל הכשרות המשפטית הנדרשת להתקשר בתקנון מחייב זה.
 • הנך מתחייב/ת כי כל המידע שנמסר ו\או יימסר על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת מתחם הפעילות ו/או השירותים ו\או המוצרים הינו אמת ומדויק.
 • הנך מאשר/ת את האיסור המוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בפרטים מזהים של אדם אחר ו/או לתת כל מידע שהוא כוזב או אינו מדויק לחלוטין. הנ”ל חל גם על כלל המידע שנמסר על ידך במהלך כל הליך הרשמה אשר ידרש להתבצע באתר מכל סוג.

אי כיבוד על ידך של הכללים הנ”ל ו/או של כל אחת מהוראותיו של תקנון זה עשוי להוות עילה לחברה להפסקה ו/או השהייה ו/או חסימת גישתך להמשך שימוש על ידך באתר ו\או באילו ממוצריו ו\או שירותיו ו\או תכניו והחברה שומרת על זכותה, לבטל בכל עת את שם המשתמש שלך ו/או לדחות את הרשמתך ו/או להפסיק לאלתר את מתן השירותים ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו והכול כאמור בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי חובתה לנמק את הטעמים להחלטותיה.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
  • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.
  • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.
 • החברה שומרת על זכותה לעדכן בעל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי כל מידע הקשור למוצר ו\או למסחורו בכל פלטפורמה שתהא, אם במתכונת ערוצי המכירה המוצעים כעת ללקוחות המוצר ו\או החברה ו\או בכל מתכונת באשר תהיה תצורתה אשר במסגרתה תפעל החברה לשיווק המוצר. אין בככליות האמור בכדי לגרוע מזכותה של החברה לשנות את מחירי המוצר ואו כל מידע אחר המפורסם באתר ן\או אשר יפורסם בכל עת בעתיד.
 • החברה שומרת על זכותה להרחיב את ערוצי מכירת המוצר\ים ו\או השירותים ככל שיסופקו במסגרת האתר בכל עת בעתיד אף לכלפלטפורמות נוספות שתהנא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות ומבלי להגביל באמצעות התקשרות החברה עם צדדים שלישים במסגרתם תוצע מכירת המוצר ו\או באמצעות כל מתכונת עתידית אשר במסגרת תבחר החברה לפעול לשיווק ו\או מכירת המוצר בכל עת בעתיד ללא כל מגבלה מצדה של החברה מכל מן וסוג.
 • החברה שומרת על זכותה להרחיב ו\או לשנות את הרכב בעליה ו\או להתקשר עם כל צד שלישי, בכל טריטוריה שתהא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לצורכי מקסום שיווק ומכירת המוצר ו\או הפצת תוכן בדבר סגולותיו של המוצר אם בתצורתו במתכונתו השלמה “as is” ו\או בכל אחד ממרכביו לרבות ביצירות נגזרות של זה המוצר ו\או של התוכן הנלווה למסחורו בכל פלטפורמה.

 

 • מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק במתחם הפעילות לרבות בהרכב מנהליה ו\או בעליה של החברה ו\או האתר ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.

 

 • יובהר כי המשך שימוש על ידך באתר לרבות בכל חלק ממנו ומבלי לגרוע המשך שימוש במוצריו ו\או בשירותים המוצעים במסגרתו תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנון זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד החברה ו\או נגד כל יישות משפטית ו\או גורם הפועל ממטעמה בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 • המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ
 • למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו\או תוכן מכל סוג המועבר באמצעות מתחם פעילות זה ו\או במסגרת קבוצת הפייסבוק הקשורה לפעילות האצר ככל שתוקם ו\או באמצעות כל תוכן מכל סוג המועבר באמצעות המוצר\ים ו\או השירותים ו\או בכל מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם החברה ו\או כל גורם הפועל מטעמה בכל פלטפורמה, באמצעותה תפעל החברה ו\או האתר בכל עת בעתיד לרבות ומבלי הגביל באמצעות מענה במיילים ו\או בשיחות טלפוניות ו\או שיחות פרונטליות אישיות ו\או קבוצתיות, כתחליף לייעוץ רפואי ו\או תזונתי המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע ומשכך אין להסתמך עליו כייעוץ הניתן על ידי מומחה בתחום ייעודי העוסק בבין היתר בתחוםו הרפואה \או התזונה ו\או כל תחום מקצועי המשיק להנ”ל.
 • המידע ו\או התוכן המועברים על ידי כל גורם המורשה לפעול מבית החברה בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות ) אינו בא במקום ייעוץ ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע פעולות ו\או שינויי קבע מכל סוג אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי מתאים ע”י מומחים ייעודיים.

 

 • השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי החברה ו\או על ידי מי מנציגיה ו\או שילוחיה לרבות ומבלי למעט דברי המשוב מלקוחות המוצרים הינו על אחריותו הבלעדית של המקבל והנ”ל מוותר על כל טענה ו\או דרישה נגד החברה ו\או כל גורם מורשה מטעמם בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו\או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו ו\או יושמו שינויי קבע בעל אופי מהותי ואלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.

 

החזרות וביטולים

ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ובכפוף לכך שעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.
• במקרה של ביטול העסקה, תחזיר החברה ללקוח את התשלום.
• אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר לרשותו, הלקוח יישא בעלות משלוח המוצר חזרה לחברה, זאת בנוסף לדמי הביטול.
מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 

אספקה והובלת המוצר

 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 7 ימי עסקים.
  • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה ו\או אינם בשליטה של כל גורם הפועל מטעמה .
  • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה/ או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
  מחיר המוצר כולל את עלות המשלוח / אינו כולל את עלות המשלוח.

 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה באתר בכתובת שהוקמה לצורכי כך המפורטת בתנאי המסגרת של תקנון זה

 

אחריות ושירות

 • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
  •האחריות למוצר ניתנת לתקופה של 3 חודשים מיום הרכישה.
  • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות www.dviroil.com. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
  • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה .
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
  • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה באתר.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת אדמות תנכיות בע”מ, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת אדמות תנכיות בע”מ ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות מפורשת שתינתן מראש.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו\או כל גורם הפועל מטעמה לרבות ומבלי למעט כשלים טכניים ו\או אחרים המונעים הצעת מוצרי החברה ו\או שירותיה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
  • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
  • כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברת אדמות תנכיות בע”מ או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטיכם האישיים מרשימת התפוצה של החברה יש ליצור קשר באתר. באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

 

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של חברת אדמות תנכיות בע”מ.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

באישורך לתנאי תקנון זה, הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם החברה בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על החברה ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

 

הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את החברה ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה אם בתצורתו השלמה (“as is”() או כל חלק ממנו או של מי מטעמה אשר נתן לחברה הרשאה לעשות בו שימוש , בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי החברה למעט אם קיבלת את הסכמתה המפורשת מראש ובכתב.

 

הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לקבל מהחברה ו/או מאת כל גורם מורשה הפועל מטעמן כל סוג של מידע ו\או תוכן לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו\או באמצעות מסרונים בדבר המוצר\ים ו\או השירותים המוצעים בידי החברה היוםם ו\או בכל עת בעתיד ו/או בדבר פעילותך באתר והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה.

 

למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות דיוור אלקטרוני לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים זו.

יודגש כי העברת הודעה למשתמש בידי החברה ו\או מי מטעמה כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.

 

שונות

המחאת זכויות – החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג’ שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

החברה רשאית לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שינויים בתקנון פעילות לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד החברה להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי “שינויים” בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו”ב.

 

על כל תנאיו של תקנון זה ו\או על ההתקשרות בינך לבין החברה ו/או על מי מטעמה יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.

מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה , יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, החברה תפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.

 

תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו . כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.

 

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

 

גרסה מיום 18.8.21

דילוג לתוכן